Coffeliz Roaster

Every Profile by Coffeliz

Training

หลักสูตร Barista มุ่งเน้นให้ผู้อบรม ได้เข้าใจมาตรฐานการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ โดยให้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  >> รายละเอียด

 
 
 
 
 

สินค้าแนะนำ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์